Ansluta till Genbanken


Vad är en genbank

Genbanken innebär att en ras, så långt möjligt, skyddas från inkorsning av annan ras. Dessutom bedrivs avelsarbete inom genbankerna för att bevara största möjliga genetiska variation utan ensidiga avelsmål. Variation bland storlek, ulltyp, färger och hornform är intressant men dessa yttre egenskaper ska inte styra valet av avelsdjur. Detta är extra viktigt för lantraser eller allmogeraser där de djur som finns faktiskt är de sista individer som återstår av en variant som funnits och formats i århundraden.

Sluten stambok

I en genbank för man sluten stambok över en grupp djur vars gener och egenskaper ska bevaras. Sluten stambok innebär i princip att inga nya djur utifrån förs in. I undantagsfall kan dock stamboken öppnas, efter noggrant övervägande av de avelsansvariga, om man hittar en oförädlad och noga dokumenterad stam av något djurslag.

Tre olika dokument formar grunden för genbankens funktion

I egenskap av genbank ska man utfärda genbanksintyg för enskilda djur. Det vill säga ett härstamningsdokument som styrker att de djur som föds upp och säljs i besättningen har sitt ursprung i genbanken. För att en ny medlem ska kunna beviljas genbanksanslutning måste de djur som ska anslutas ha ett genbanksintyg, men man blir inte en genbanksbesättning förrän ett påskrivet och godkänt genbankskontrakt finns. Genbankskontrakten tecknas mellan FSA och den medlem som önskar ingå i genbanken och innebär att du som djurägare ingår ett avtal med FSA där du förbinder dig att följa de regler och den avelsplan som föreningen har satt upp för genbanksarbetet.

Årsrapportering

Resultatet från varje genbank rapporteras sedan varje år i en Årsrapport. Uppgifter om vilka djur som har varit sjuka, vilka sjukdomar som har förekommit under året, eventuella defekter och vilka djur som har dött utgör en stor del av föreningens bevarandearbete. Det är mycket viktigt att följa upp arbetet och få signaler på eventuella problem innan de blir alltför stora, så vissa år används även en Statusrapport. Även annan statistik kommer ur rapporterna som till exempel antal lamm per tacka, lammdödlighet och annat och därför ska även en lammlista skickas in varje år för att registrera lammen.

Föreningens åtagande

FSA har i uppdrag från Jordbruksverket att ansvara för bevarandet av allmogefåren i Sverige och föra register över alla får i genbanken. Föreningen lämnar varje år in statistik över alla genbanksanslutna allmogefår som bidrar till Jordbruksverkets förståelse och insikt i hur bevarandearbetet fortskrider. Föreningen är behjälplig med information och rådgivning till medlemmarna och ger möjlighet till gårdsbesök. Genbanksansvariga håller ordning på genbankerna i respektive ras och ger avelsråd för att undvika inavel och hjälper till att förmedla rätt avelsdjur. Det är även föreningen som tillhandahåller genbanksintyg.

Allmogefår ej anslutna till genbank

Det finns individer inom alla allmogeraser som inte är anslutna till genbanken och som saknar genbanksintyg. Oavsett hur lika de är rent utseendemässigt kan de aldrig tas tillbaka in i genbanken och dessa är för alltid förlorade i bevarandearbetet. I en antalsmässigt liten ras kan detta vara förödande eftersom varje individ är viktig för rasens fortlevnad. Det kan dessutom visa sig vara så olyckligt att man har råkat få individer utanför genbanken som tillhör genetiska varianter med ett lågt medelsläktskap till övriga individer i rasen och av den anledningen skulle ha bidragit till att öka rasens variation, en variation som kan vara det som krävs för rasens långsiktiga överlevnad.

Anslut din besättning till genbank

Avslutningsvis kan man konstatera att endast djur med genbanksanslutning bidrar till rasens bevarande och djur där genbanksintyg saknas och som därmed inte kan bli aktuella för genbankerna i praktiken är värdelösa för bevarandearbetet. Vill man stödja FSA:s arbete och samtidigt hjälpa till med att bevara allmogefår finns det bara en sak att göra och det är att se till att de djur man köper har genbanksintyg och att den egna besättningen ansluts till genbanken.

Ansökningsblanketter

Du behöver två blanketter, kontraktsinformation och kontrakt, för att ansluta dig till föreningens genbanksverksamhet, se länkar nedan. För att kunna ansluta din besättning behöver du ett SE-nummer (produktionsplatsnummer) som tilldelas av Jordbruksverket.  Från 2015 krävs att du är ansluten till register förande program Elitlamm innan vi kan godkänna dig som genbank (avelmini är den billigaste alernativ). Var noga med att följa de instruktioner som finns med i dokumentet. Har du inte tillgång till någon skrivare kan du kontakta genbanksansvarig för din ras.


Kontraktsinformation
Kontrakt